Your address will show here +12 34 56 78
Smart City
vhp human performance en TriOpSys hebben de handen ineengeslagen om SecuRadar te ontwikkelen. SecuRadar is een softwareapplicatie en werkwijze die beleidsmedewerkers van gemeenten ondersteunen in het ontwikkelen van een goed beeld van de actuele veiligheidssituatie in de wijk of stad. In de softwareapplicatie kunnen alle relevante databronnen die iets kunnen zeggen over de veiligheid worden gekoppeld aan een plattegrond van de gemeente, wijk of buurt. Met deze plattegrond kunnen beleidsmakers op basis van gedegen informatie begrijpen wat er zich in een stad of wijk afspeelt, ontwikkelingen en trends in veiligheid ontdekken.

Security Story Telling
Binnen SecuRadar ontwikkelen wij ook Security Story Telling. Dit is een werkwijze om met een multidisciplinair team te begrijpen wat er in een wijk of stad aan de hand is. Hiermee gebruiken wij de kracht van mensen om patronen te herkennen en nieuwe en onverwachte combinaties van veiligheidsindicatoren te maken. Security Story Telling maakt het mogelijk om bewoners van een wijk te betrekken.

Benut de kracht van technologie en de creativiteit van mensen
De kracht van SecuRadar zit hem in het ondersteunen van de beleidsmedewerkers: informatie verzamelen, analyseren, maatregelen definiëren en evalueren. Veiligheidsbeleid kan hiermee planmatig en transparant worden opgesteld, gebaseerd op feiten en data. SecuRadar helpt de beleidsmedewerkers in het creëren van hypotheses en met het maken van logische koppelingen in data en (data)bronnen. Op basis hiervan kunnen gemeenten gericht beleid maken, passende maatregelen en interventies ontwikkelen en schaarse middelen met zo min mogelijk verspilling inzetten.
0

Smart City
Paars
Ingewijden binnen Defensie weten het meteen: paars staat voor de samenwerking van verschillende krijgsmachtsdelen. Zo ook het Paars Partnerschap van zeven Regionaal Opleidingcentra uit heel Nederland. Zij hebben de handen ineengeslagen voor het opzetten van een Centrum voor Excellent Vakmanschap voor ICT en cyber. Tijdens de startconferentie zijn we ingegaan op de impact van digitalisering en de cyber risico’s die daaruit voortkomen.

Cyber uitdagingen
Er liggen best wat uitdagingen: het opleiden van talent met ’21st century skills’, een integrale aanpak voor cyber security management die naast techniek óók aandacht heeft voor mens en organisatie én het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn dat cyber dreigingen grote consequenties kunnen hebben.
0

Smart Mobility
Sinds het brugongeval aan de Den Uylbrug is één ding duidelijk: de veiligheid rondom beweegbare bruggen moet beter. Ondanks de aandacht voor de risico’s bij het realiseren van bruggen, lukt het onvoldoende om ongevallen te voorkomen.   vhp human performance organiseerde een themamiddag waarin brugbeheerders, brugbedienaren en experts uit verschillende disciplines over dit onderwerp met elkaar in gesprek gingen.   Er blijkt behoefte aan een platform om kennis te delen tussen brugbeheerders en om structureel meer samen te werken. Zo willen we gezamenlijk komen tot een landelijk uniform bedienconcept en een integrale veiligheidsanalyse. Bovendien willen we elkaar op de hoogte blijven houden over alle ontwikkelingen en innovaties die het werk veranderen van brugwachter tot verkeersmanager. Eerste stappen zijn gezet door het opzetten van een LinkedIngroep ‘Veilige bruggen en sluizen’ en een ronde tafel gesprek met een aantal brugbeheerders. Om dit te veroorzaken zal vhp human performance hiertoe het initiatief nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte!
0

Smart Industry
In navolging van de Heineken brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch vond op 14 maart de eerste veiligheidsmiddag plaats bij Heineken Groothandel in Oss. Deze veiligheidsmiddag markeert de start van het verandertraject ‘Veilig werken doen we samen’ binnen Heineken Commercie.
vhp human performance heeft, na een 0-meting, laten zien hoe Heineken niet alleen in de magazijnen, maar ook op afleveradressen veilig werkgedrag kan bevorderen. Doel is realisatie van daling van het aantal (bijna) ongevallen. Om de verandering in werkwijze te sturen, is een veiligheidsteam samengesteld. In dit team hebben de medewerkers een belangrijke inbreng. De Area Logistic Manager, Maarten Bakhuizen, en de SHE Manager Commercie, Gertie Pinxteren, leiden het team. In samenspraak met vhp human performance heeft het veiligheidsteam een Plan van Aanpak op maat uitgewerkt.
Veiligheidsmiddag Om het veiligheidsbewustzijn collectief een impuls te geven, is gestart met een veiligheidsmiddag voor alle 120 medewerkers in Oss. Volgens het inmiddels beproefde recept werd samen met VHP een geslaagde middag met veel inhoud maar ook met veel plezier neergezet door het Heineken Commercie veiligheidsteam.
Het thema ‘veilig werken doen we samen’ liep als een rode draad door de workshops. Omdat naast magazijnmedewerkers, chauffeurs en bijrijders ook planners, accountmanagers en kantoorpersoneel deelnamen, kregen de interactieve workshops een extra dimensie. Ter plekke kregen deelnemers waardevolle inzichten in wat de gevolgen zijn van hun eigen handelen in relatie tot de veiligheid van henzelf en van hun collega’s in andere werkproces delen.
In 2014 gaan alle acht groothandellocaties van Heineken dit verandertraject in gang zetten.
0

Smart Industry
Twee jaar zonder ongevallen met verzuim is geen reden voor bierbrouwerij Dommelsch om de aandacht voor veiligheid te laten verslappen. Integendeel: de sleutel tot dit succes is juist de continue aandacht voor veilig werken. Op de Safetyday in Dommelen stond dit jaar veilig werken in ‘lastige’ situaties centraal. In kleine groepen werden praktijkcases behandeld. Vaak bleek dat interpretatieverschillen van regels en ervaren werkdruk ten grondslag liggen aan de keuze van de medewerker om onveilig te werken. Alle medewerkers herkenden de ingebrachte casuïstiek. In een open sfeer van ‘niet oordelen, maar begrijpen’ zijn met elkaar oplossingen geformuleerd over hoe in deze concrete situaties wél veilig gewerkt kan worden. VHP heeft deze sessies in nauwe samenwerking met de ES-manager (Mirelle Beekmans) voorbereid en uitgevoerd. Alle operationeel leidinggevenden, multi-operatoren en de medewerkers met aandachtsgebied veiligheid zijn gedurende het hele proces betrokken geweest.
0

Smart Industry
C&D-foods, producent van huisdiervoeding, vroeg VHP om een personeelsfeest met het thema ‘veiligheid’ te organiseren. De veiligheidsdag moest inhoudelijk serieus zijn, maar wel worden gekoppeld aan feelgood. VHP combineerde een interactieve aanpak met ervaringsgerichte activiteiten. Het aantal bedrijfsongevallen is sindsdien afgenomen. De jaarlijkse veiligheidsdagen stimuleren bovendien het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers.
0