Your address will show here +12 34 56 78
Over VHP, Smart Industry
We zien bij onze opdrachtgevers een groeiende aandacht voor Lean Six Sigma. Begrijpelijk, want bij Lean draait het om het verkrijgen van lange termijn rendement en het efficiënt realiseren van bedrijfsdoelstellingen zoals tevreden klanten en medewerkers en betere financiële prestaties.

Het toepassen van Lean vraagt om verandering van organisatie en werkwijze, het kan immers beter. Dit gaat vaak gaat mis omdat er wel veel aandacht is voor kostenbesparing, maar te weinig voor de mensen die Lean moeten gaan werken. Het gevolg is dat de kwaliteit en creativiteit van mensen om te leren, innoveren en te verbeteren niet wordt benut. Terwijl juist in deze tijd, organisaties flexibel moeten inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden.

Integrale aanpak
Lean Six Sigma vereist daarom een integrale aanpak, nieuw gedrag en het creëren van omstandigheden waarin mensen kunnen excelleren. Door de kennis en kunde te combineren over Lean Six Sigma, Human Performance en gedragsverandering, zorgen LeanDirect en vhp human performance voor deze integrale aanpak. Dat doen we door multidisciplinaire teams in te zetten met gecertificeerde Black Belts en ervaren specialisten in gedragskunde, organisatiepsychologie, bewegingswetenschap en industrieel ontwerp.

Waardecreatie
Uw medewerkers krijgen tijd om waarde toe te voegen aan uw organisatie. Dit doen we door tijdverslindende processen te vereenvoudigen.

Wij inventariseren samen met u de talenten binnen uw organisatie. Deze talenten geven wij de mogelijkheid om in hun eigen tijd Green of Black Belt te worden zodat zij zelf verbetertrajecten in uw organisatie kunnen doorvoeren. Desgewenst met coaching door onze ervaren experts.

Door de disciplines Lean Six Sigma en Human Factors slim te combineren creëren wij technische en IT omstandigheden die de productiviteit verhogen. Wij onderbouwen vooraf de business case.
0

Smart Industry
In navolging van de Heineken brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch vond op 14 maart de eerste veiligheidsmiddag plaats bij Heineken Groothandel in Oss. Deze veiligheidsmiddag markeert de start van het verandertraject ‘Veilig werken doen we samen’ binnen Heineken Commercie.
vhp human performance heeft, na een 0-meting, laten zien hoe Heineken niet alleen in de magazijnen, maar ook op afleveradressen veilig werkgedrag kan bevorderen. Doel is realisatie van daling van het aantal (bijna) ongevallen. Om de verandering in werkwijze te sturen, is een veiligheidsteam samengesteld. In dit team hebben de medewerkers een belangrijke inbreng. De Area Logistic Manager, Maarten Bakhuizen, en de SHE Manager Commercie, Gertie Pinxteren, leiden het team. In samenspraak met vhp human performance heeft het veiligheidsteam een Plan van Aanpak op maat uitgewerkt.
Veiligheidsmiddag Om het veiligheidsbewustzijn collectief een impuls te geven, is gestart met een veiligheidsmiddag voor alle 120 medewerkers in Oss. Volgens het inmiddels beproefde recept werd samen met VHP een geslaagde middag met veel inhoud maar ook met veel plezier neergezet door het Heineken Commercie veiligheidsteam.
Het thema ‘veilig werken doen we samen’ liep als een rode draad door de workshops. Omdat naast magazijnmedewerkers, chauffeurs en bijrijders ook planners, accountmanagers en kantoorpersoneel deelnamen, kregen de interactieve workshops een extra dimensie. Ter plekke kregen deelnemers waardevolle inzichten in wat de gevolgen zijn van hun eigen handelen in relatie tot de veiligheid van henzelf en van hun collega’s in andere werkproces delen.
In 2014 gaan alle acht groothandellocaties van Heineken dit verandertraject in gang zetten.
0

Smart Industry
Security in de petrochemisch industrie is van groot belang. De mens is hierin cruciaal voor een hoog securitylevel; met de goede uitrusting en middelen kunnen beveiligers op tijd incidenten signaleren, snel oordelen en proactief handelen. Zodoende kunnen beveiligers eventuele veiligheidsissues voorkomen of in de kiem smoren. Om het securitylevel van een petrochemische fabriek te verhogen heeft vhp human performance een securitymeldkamer en een securitymanagementsysteem ontwikkeld. In de planvorming hebben we daarvoor volgende onderwerpen uitgewerkt:   – De belangrijkste businessprocessen vastgelegd in flowcharts (waar liggen de risico’s?); – Een bemensingsplan (hoeveel mensen zijn er maximaal nodig?); – Functionele ontwerpen voor de inrichting (wat is de beste werkomgeving?); – Een functioneel Programma van Eisen voor de Graphical User Interface (hoe kunnen mensen optimaal worden ondersteund?).   In de vervolgfase hebben we de bouw begeleid. Hierin stond vooral de configuratie van het securitymanagementsysteem en de interfaces voorop. Beveiligers moeten immers worden ondersteund in hun taakuitvoering, zodat zij hun werk nog slimmer kunnen doen.
0

Smart Industry
“Dat kan zo niet langer”, concludeerde Math Dusak een aantal jaren geleden. Math is hoofd van de meldkamer van Sitech Parkservices, de organisatie die verantwoordelijk is voor de calamiteitenbestrijding van het Chemelot-terrein in Geleen.

De crisis te baas in de meldkamer
Op Chemelot zijn veel verschillende typen bedrijven en branches gevestigd: van basischemie tot fijnchemie, van grondstoffen-producerende bedrijven tot bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen en van start-ups tot multinationals. “De meldkamer moet bij een calamiteit zo veel acties tegelijk uitvoeren dat het een enorme belasting werd voor de medewerker”, aldus Math Dusak. Hij vroeg vhp human performance mee te denken over de functionaliteit van een ‘crisismaster’, die de centralist maximaal ondersteunt op het belangrijkste moment, namelijk tijdens het begin van een calamiteit.

De meldkamer van Sitech is boven de brandweerkazerne gelokaliseerd. In de meldkamer komen alle alarmen binnen. Tijdens een calamiteit gebruikten de centralisten een tiental systemen om een calamiteit af te handelen.

Realisatie tijdwinst
vhp human performance stelde na diepte-interviews met de centralisten de functionele specificaties op voor één overkoepelende grafische user interface. Deze user interface is de omgeving waar alle handelingen van de centralisten bij elkaar komen. Snel en adequaat handelen zijn de kernwaarden en in de specificaties is de lat hoog gelegd. Bosch Security Systems heeft het systeem gemaakt en geleverd. Bosch heeft een compleet nieuw systeem ontwikkeld rondom de basisprocessen van de meldkamer. De centralist hoeft nu na realisatie niet meer allerlei applicaties te openen of aantekeningen voor rapportages te maken: de Crisismaster presenteert wat de centralist nodig heeft en deze kan direct handelen. Resultaat: pure tijdwinst op cruciale momenten.

Gert Jan de Vries van Bosch kijkt terug op een interessante en uitdagende periode: “Het was een grote stap voor ons, maar het heeft tot een prachtig product geleid. Een dergelijke insteek kan voor veel organisaties nuttig zijn, ook voor Netcentrisch Werken. De samenwerking tussen de partijen heeft tot een prima resultaat geleid.”

Resultaat
Math Dusak is content met het resultaat: “Sinds we de Crisismaster hebben, werken we sneller en hebben we tegelijkertijd betere controle over de bestrijding van de calamiteit. Bovenal leveren we op tijd alle belanghebbenden de juiste informatie. De interface voldoet aan alle verwachtingen.”
0

Smart Industry
In de Gloeierij van TATA Steel werken vijf ploegen volcontinu. De ovenmannen, kraandrijvers en consolisten ervaren fysieke en mentale klachten. Breng de oorzaak in beeld en realiseer oplossingen.

Projectmatig denken en werken
Elke ploeg bestaat uit een consolist, twee kraandrijvers en twee ovenmannen die gloeiovens aan- en afkoppelen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van ergonomische knelpunten en dat er een moppercultuur was in samenhang met onvoldoende aansturing vanuit het management. De essentie van de gekozen aanpak is dat de medewerkers geleerd hebben projectmatig te denken en te werken.

Eigenaarschap bij het oplossen van de knelpunten
Door medewerkers zelf zijn onder begeleiding van vhp human performance knelpunten in kaart gebracht. In een stuurgroep met het management werd besloten welke projecten uitgevoerd worden, met welk budget en met welk resultaat. Er zijn vervolgens door zes projectgroepen zes projecten uitgevoerd. Steeds met goede resultaten, zowel op technisch, organisatorisch als gedragsmatig gebied. De medewerkers bleven op de hoogte van de projectresultaten, onder meer via een flatscreen in hun sociale ruimte.
0

Smart Industry
Twee jaar zonder ongevallen met verzuim is geen reden voor bierbrouwerij Dommelsch om de aandacht voor veiligheid te laten verslappen. Integendeel: de sleutel tot dit succes is juist de continue aandacht voor veilig werken. Op de Safetyday in Dommelen stond dit jaar veilig werken in ‘lastige’ situaties centraal. In kleine groepen werden praktijkcases behandeld. Vaak bleek dat interpretatieverschillen van regels en ervaren werkdruk ten grondslag liggen aan de keuze van de medewerker om onveilig te werken. Alle medewerkers herkenden de ingebrachte casuïstiek. In een open sfeer van ‘niet oordelen, maar begrijpen’ zijn met elkaar oplossingen geformuleerd over hoe in deze concrete situaties wél veilig gewerkt kan worden. VHP heeft deze sessies in nauwe samenwerking met de ES-manager (Mirelle Beekmans) voorbereid en uitgevoerd. Alle operationeel leidinggevenden, multi-operatoren en de medewerkers met aandachtsgebied veiligheid zijn gedurende het hele proces betrokken geweest.
0

Smart Industry
In de BRD heeft de IG Metall bij de BauA aangegeven dat bedrijven in de metaalsector een toolbox nodig hebben om hier invulling aan te geven. BauA heeft BiT Bochum en VHP deze toolbox laten maken BiT Bochum en VHP hebben met werkgevers en werknemers criteria opgesteld voor goede instrumenten voor de metaalsector. 30 instrumenten voldoen aan deze criteria. Met makers is afgestemd hoe instrumenten verder verbeterd kunnen worden. Bij acht bedrijven (Scania, Bavaria, MCB Metaal en Tatasteel in Nederland en vier bedrijven in de BRD) is een pilotproject uitgevoerd. Er is een toolbox opgeleverd die de bedrijven in de metaalsector kunnen toepassen. In de BRD betreft dit vooral automobielfabrikanten en toeleveranciers. Er zijn acht voorbeeldprojecten uitgevoerd en gedocumenteerd. In de BRD is in Berlijn een congres georganiseerd genaamd ‘Gute Arbeit’, waar de bevindingen met belanghebbenden zijn gedeeld. In Nederland is samen met AWVN een congres georganiseerd waar hetzelfde is gedaan. Het complete rapport is door de BauA uitgegeven en gratis te downloaden.
0

Smart Industry
Noble Mobility is de grootste internationale relocator van Nederland met zes verschillende bedrijven onder één dak. De verhuizers van Noble Mobility verrichten elke dag fysiek zwaar werk. Tillen, dragen, duwen, trekken en traplopen horen bij de dagelijkse verhuisroutine. Om gezond te kunnen werken, is het dus van belang dat verhuizers zich bewust zijn van de gevaren van fysieke overbelasting. Nog belangrijker is dat zij weten hoe ze fysieke overbelasting kunnen voorkomen. Zwaar werk, slim doen In een eendaagse cursus heeft VHP de verhuizers van Noble Mobility getraind hoe zij het best kunnen omgaan met fysieke belasting in hun werk. De verhuizers hebben niet alleen geleerd hoe je het best je lichaam kunt gebruiken, ook hebben zij geleerd hoe je zwaar werk samen slim kunt aanpakken en daardoor fysieke belasting kunt voorkomen. De cursus ‘fysieke belasting’ is geaccrediteerd door het CBR en telt mee als verplichte nascholing van beroepschauffeurs.
0

Smart Industry
C&D-foods, producent van huisdiervoeding, vroeg VHP om een personeelsfeest met het thema ‘veiligheid’ te organiseren. De veiligheidsdag moest inhoudelijk serieus zijn, maar wel worden gekoppeld aan feelgood. VHP combineerde een interactieve aanpak met ervaringsgerichte activiteiten. Het aantal bedrijfsongevallen is sindsdien afgenomen. De jaarlijkse veiligheidsdagen stimuleren bovendien het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers.
0